၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္

သင္၏ဖုန္းေဘလ္အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မ႐ွိပါ